Regulamin

Obowiązuje od 20.12.2021 r. 

REGULAMIN BIZNESowa.pl 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług dostępu drogą elektroniczną do Formularza kontaktowego oraz Newslettera za pośrednictwem domeny biznesowa.pl (zwanego dalej: „biznesowa.pl”) oraz korzystania ze strony biznesowa.pl. 

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin biznesowa.pl.
 2. Strona Internetowa biznesowa.pl (biznesowa.pl) – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Platformę Internetową, działające w domenie biznesowa.pl. 
 3.  Usługodawca – oznacza właściciela biznesowa.pl, którym jest Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail: wydarzenia@przetargowa.pl
 4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z biznesowa.pl
 5. Formularz kontaktowy– formularz, za pomocą którego Użytkownik zamieszcza informacje w celu przesłania ich do Usługodawcy, w tym także w celu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.
 6. Newsletter– informacje przesyłane przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczące aktualności, produktów i bieżących wydarzeń związanych z działalnością Usługodawcy, w tym informacji promocyjnych, reklamowych czy informacji handlowych, w szczególności informacji na temat produktów Usługodawcy (np. platofrmazakupowa.pl, SystemOS.pl, PrzetargOS.pl, przetargowa.pl, biznesowa.pl, AsystentOS.pl) i wydarzeń z nimi związanych. 
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do biznesowa.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej biznesowa.pl, umieszczonych rozwiązań, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. biznesowa.pl jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony www.biznesowa.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na biznesowa.pl treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. 4. Zabronione jest wykorzystywanie biznesowa.pl przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 3. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu i uprawnionych do jego reprezentacji. Użytkownik zobowiązuje osoby działające w jego imieniu i uprawnione do jego reprezentacji do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do poszczególnych treści biznesowa.pl, jest nieodpłatny.
 5. Treści i usług zawarte w biznesowa.pl przeznaczone są do przedsiębiorców. Tym samym

  treści zawarte w biznesowa.pl nie są skierowane do konsumentów. 

  • 3 Korzystanie z biznesowa.pl
  1. Korzystanie z biznesowa.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na biznesowa.pl, z uwzględnieniem postanowień §5 Regulaminu.
  2. Korzystanie z biznesowa.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z biznesowa.pl było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony biznesowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, umożliwiającą akceptację plików typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Biznesowa.pl jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1366×768 pikseli. 
  4. Użytkownik korzystający z biznesowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania biznesowa.pl.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także wykorzystywanie przez Użytkownika biznesowa.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Zabronione jest udostępnianie informacji, treści oraz usług zawartych w biznesowa.pl osobom trzecim bez wyraźnej zgody Usługodawcy. 
  7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na biznesowa.pl. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
  • 4 Usługi
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania krótkich przerw w funkcjonowaniu biznesowa.pl w celu konserwacji biznesowa.pl, naprawy wad i usterek w funkcjonowaniu i aktualizacji biznesowa.pl. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji usług/treści. 
 • 5 Korzystanie z Newslettera i Formularza Kontaktowego 
 1. W celu skorzystania z bezpłatnego Formularza kontaktowego, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia zawartych w formularzu pól. 
 2. Użytkownik, korzystający z biznesowa.pl ma ponadto możliwość zapisania się na bezpłatny Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie Anuluj subskrypcję w przesłanej Użytkownikowi wiadomości zawierającej Newsletter. 
 3. Usługa prowadzenia Newslettera świadczona jest z ustaloną przez Usługodawcę częstotliwością. 
 4. Przesłanie wypełnionego Formularza kontaktowego lub zgłoszenia do Newslettera jest równoznaczne z: a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu; b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji ww. usług,  c) przekazaniem danych zawartych w formularzu w celu świadczenia usługi oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza, informacji związanych z obsługą techniczną. 

6 Reklamacja 

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: wydarzenia@przetargowa.pl

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój adres e-mail z pomocą którego korzystał z Newslettera lub Formularza kontaktowego oraz opis zaistniałego problemu.

4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w czasie od godz. 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu roboczym tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy. 

5. W przypadku braków lub niepełnych informacji zawartych w Reklamacji, Usługodawca wzywa Użytkownika do ich poprawy lub uzupełnienia. W takim przypadku termin, o którym mowa w §6 ust. 4 zaczyna płynąć od dnia uzupełnienia lub poprawy Reklamacji przez Użytkownika. 

7 Odpowiedzialność


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

2. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z biznesowa.pl, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z biznesowa.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Zawarte na biznesowa.pl treści/usługi nie stanowią porady czy opinii prawnej, księgowej czy ekonomicznej. Użytkownik, korzystając z treści zawartych na biznesowa.pl musi mieć świadomość, że stanowią one zestawienie ogólnych zaleceń i praktyk, które muszą być6. Zawarte na biznesowa.pl treści/usługi nie stanowią porady czy opinii prawnej, księgowej czy ekonomicznej. Użytkownik, korzystając z treści zawartych na biznesowa.pl musi mieć świadomość, że stanowią one zestawienie ogólnych zaleceń i praktyk, które muszą być samodzielnie dostosowane przez Użytkownika do dotyczącego go stanu faktycznego. W tymcelu Usługodawca sugeruje korzystanie z pomocy profesjonalnych podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, ekonomiczne itp.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Użytkowników niebędących konsumentami jest wyłączona.

8. Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy, za wszelkie skutki, w tym szkody, związane z korzystaniem przez Uczestników z treści/usług zawartych na biznesowa.pl. Wyłączenie zawarte w niniejszym ustępie nie dotyczy konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”
Patrz Polityka prywatności biznesowa.pl

§ 9 Rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zapisu na Newsletter, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. W przypadku nabycia płatnych produktów, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie zakupionego produktu przez okres na jaki produkt został zakupiony.

3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w sekcji kontakt lub poprzez kliknięcie „Anuluj subskrypcje” w przesłanym na jego adres e-mail Newsletterze.

4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości o której mowa w ust. 3 na adres poczty elektronicznej, Usługodawca dokona usunięcia z Newslettera.

5. Rozwiązanie umowy (wypisanie z Newslettera), na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 24h, jednak nie później niż po upływie 14 (czernastu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem z listy subskrypcyjnej na Newsletter.

6. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Newslettera odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (w tym w przypadku nabycia usług płatnych), poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: wydarzenia@przetargowa.pl. Po otrzymaniu ww. oświadczenia, Usługodawca dokona wykreślenia Użytkownika z listy subskrypcyjnej Neslettera.

7. Wobec konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego nie mają zastosowania te postanowienia Regulaminu, które zgodnie z art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

8. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, z podmiotami o których mowa w §9 ust.7 niniejszego Regulaminu, na gruncie zawartej Umowy, będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 • 10 Postanowienia dotyczące konsumentów
 1. biznesowa.pl wraz z jego funkcjonalnościami nie jest skierowana do konsumentów, jednakże w przypadku skorzystania z usług biznesowa.pl przez konsumenta (np. w przypadku korzystania z Newslettera), przewidzieliśmy w niniejszym paragrafie postanowienia na taką okoliczność.
 2. W przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia o którym mowa w §10 ust.6 niniejszego Regulaminu, może on skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co może nastąpić zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak i w sposób opisany w §10 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym ustępie może nastąpić bez jakiejkolwiek przyczyny. Zapisy niniejszego ustępu mają także zastosowanie wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (w przypadku istnienia usług płatnych), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku gdyby Usługodawca nie posiadał danych niezbędnych do dokonania zwrotu, Konsument zobowiązany jest do podania niezbędnych do dokonania zwrotu danych.
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowejb) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, c) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą d) może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Nasz adres poczty elektronicznej to: wydarzenia@przetargowa.pll. Wyżej wymieniona platforma umożliwia dochodzenia roszczeń wynikłych z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE).
 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad, a także wykonać usługę w sposób należyty.

5. Zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie biznesowa.pl.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie, w każdej chwili, ze strony internetowej biznesowa.pl.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. Wynika to w szczególności z tego, iż biznesowa.pl jest w fazie koncepcyjnej i dotychczasowe plany rozwojowe mogą się zmienić w trakcie obowiązywania Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na podstronie, na której umieszczony był dotychczasowy Regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub projekt nowego Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejne dni kalendarzowe.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów na gruncie zawartej Umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w §9 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

Przejdź do Polityki prywatności danych osobowych biznesowa.pl